فرم ثبت نام
کارگاه پیشرفته تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزار Stata

بهمن ماه 1399

فرم ثبت نام کارگاه

نحوه واریز هزینه ثبت نام کارگاه:

علاقه مندان لازم است هزینه شرکت در این کارگاه آنلاین را به شماره حساب زیر با نام پردازش داده های سلامت پرداس واریز و تصویر رسید واریز وجه را در فرم ثبت نام ضمیمه نمایند.

بدیهی هست عدم واریز وجه به منزله لغو ثبت نام می باشد.

شماره حساب بانک ملت: 8316050139
شماره کارت: 6104337811260478
شماره شبا: IR88-0120-0000-0000-8316-0501-39

پرداس

فهرست